Werkervaring

Onze werkervaring en kwaliteiten hebben we verwerkt in de volgende verhalen.


Paola

 • 1. Praktisch werken en resultaatgericht

  Situatie
  Vanuit mijn functie als specialist arbeidsvoorwaarden/rechtspositie constateerde ik een toename van problematische dossiers. Het betrof 15 dossiers die een combinatie waren van ziekte en/of een arbeidsconflict. Het kostte veel geld en de arbeidsrelatie kwam steeds meer onder druk te staan.

  Mijn taak

  • Een sterke regievoering;
  • Het maken van een analyse (vanuit juridisch oogpunt) en het schrijven van een Plan van Aanpak;
  • Streng maar ook behulpzaam naar de manager die vanuit zijn/haar rol de acties moest uitvoeren en besluiten;
  • Het realiseren van een goede samenwerking met de manager en zorgen dat we koersvast bleven;

  Win-win situatie
  De managers waren tevreden omdat de dossiers na een aantal maanden gesloten konden worden, hierdoor is er goed werkgeverschap getoond.
  De medewerkers waren tevreden omdat zij serieus zijn genomen. Er werd open en duidelijk gecommuniceerd en hierdoor ontstond de bereidheid om mee te werken aan het traject.

  Succesfactoren

  • Bundeling van krachten en expertise, in combinatie met de regierol, maakt dat in deze situatie resultaten geboekt zijn;
  • Maatwerk leveren aan de managers door goed te luisteren naar de vraag, maar ook te horen wat de manager wel/niet kan en daarbij de juiste interventie inzetten;
  • Het zoeken naar creatieve oplossingen en hulpbronnen. Op deze manier grenzen opzoeken van specialisme (bij de bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen);
  • In de contacten; hard op de inhoud en zacht in de relatie.

 • 2. Plannen en organiseren

  Situatie In verband met een organisatiewijziging werd snel duidelijk dat gedwongen ontslagen niet voorkomen konden worden. Er is toen besloten om het huidige loopbaanadviescentrum om te vormen tot een Mobiliteitsbureau waarbij het accent kwam te liggen op gedwongen mobiliteit.

  Mijn taak

  • Het herschrijven van de werkprocessen en de beschikbare instrumenten onder de loep te nemen
  • Het werkproces opnieuw inrichten met de daarbij behorende rollen/ functionaliteiten.
  • Het opstarten van een aanbestedingstraject voor de inhuur van externe outplacementbureaus.
  • Het maken van nieuwe rechtspositionele besluiten voor de betrokken medewerkers en het organiseren van alternatieven werkplekken binnen en buiten de organisatie.

  Win-win situatie
  Binnen 6 maanden moest de winkel open zijn i.v.m. de verwachtte instroom van boventalligen. Dit is gelukt door hard te werken en ons te houden aan de strakke planning. Ondanks deze werk- en tijdsdruk, maar ook belangentegenstellingen, zijn goede werkrelaties behouden.

  Succesfactoren
  Tijdens dit project was planmatig werken erg belangrijk, daarnaast moesten we koersvast blijven.

 • 3. Persoonlijk leiderschap

  Situatie
  Eind 2014 heb ik een loopbaantraject gedaan om duidelijk te krijgen hoe ik nu verder wilde in mijn werkzame leven. Één van de conclusies was dat de functie van HR-adviseur niet meer bij mij paste. Het koste mij meer energie dan het opleverde en ik heb toen besloten afstand te doen van mijn functie.

  Een andere conclusie was dat ik de inhoudelijke begeleiding en advisering aan mensen in mijn (toekomstige) werkzaamheden prominenter wilde gaan invlechten.

  Vervolgstappen
  Het begeleiden van medewerkers zat altijd al in mij en vormde de rode draad in de vele functies die ik heb uitgevoerd. Mensenkennis had ik dus al 25 jaar opgebouwd.

  Wat ontbrak, was de theoretische kennis om meer inzicht te verkrijgen in het begeleiden van individuele leerprocessen. Maar ook om mijn eigen leerproces beter te kunnen begrijpen.

  Ik ben toen gestart met een basiscursus Coachen. Na afronding had ik de smaak te pakken en ben ik verder gegaan met een Leerpad Individueel Coachen & Executive Coachen.

  Win-win situatie
  Begin 2016 heb ik besloten afscheid te nemen van mijn betaalde baan en werd ik een ervaringsdeskundige op het gebied van durven loslaten en vertrouwen op mijn kernkwaliteiten. Deze positieve ervaring kan en wil ik graag inzetten voor anderen, ter inspiratie.

  Succesfactoren
  Mijn energie is terug. Ik heb de vrijheid en regie om mijn werkzame leven verder vorm te gaan geven. En bovendien ben ik trots dat ik deze stap heb durven nemen.

Peter

 • 1. Aanpakken

  Situatie
  Ik sta positief in het leven, begrijp door mijn ervaringen als leidinggevende en als medewerker mensen op de werkvloer en weet wat hard werken is. Dit laatste heb ik meegekregen door ons ‘familiebedrijf’’.

  Mijn vader startte, na de lagere school, direct zijn loopbaan: sjouwend met zakken meel bij de lokale molenaar. Later richtte hij, samen met een vriend, een vennootschap onder firma op in het transport klaar maken van groenten en fruit. Keihard werken voor beide gezinnen, dat was het.

  Wat ik deed
  Als kind werkte ik al mee op de veiling bij mijn vader: voor en na school. Als kind vond ik dat niet altijd even leuk, speelde liever met mijn vrienden op straat. Maar tuindervrienden deden hetzelfde en niet alleen ik, maar ook mijn moeder, broer en zus werkten mee.

  Wat ik heb geleerd
  Het werken op de veiling is voor mij een belangrijke leerschool voor later gebleken. Doorzettingsvermogen, de klus klaren voordat je naar huis kon en het werken in een team van hardwerkende mensen. Recht door zee zijn, zij hadden geen training ’feedback’ nodig. Mijn vader leerde me op zolder, waar zijn kantoor was ingericht, dingen bij over de verantwoordelijkheden die bij een eigen bedrijf komen kijken en gaf me inzage in de cijfers van het bedrijf.

  Succesfactoren
  Doordat ik op jonge leeftijd begonnen ben met het werken op de veiling, heeft dit me al vroeg veel goede dingen geleerd. Voor toen maar ook voor nu. Deze ervaring draagt bij aan mijn relativeringsvermogen, mijn enthousiasme en mijn positieve levenskijk!

 • 2. Pionieren

  Situatie
  Veel mensen die op of onder het bijstandsniveau of in een sociaal isolement leven, weten zich met moeite staande te houden in onze samenleving. Vaak ontbreekt de veerkracht om bijkomende problemen het hoofd te bieden. Verslechtering van de directe woon – en leefomgeving kan leiden tot nog meer onrust. Een kleine ingreep in deze directe woon- en leefomgeving kan voor een positieve wending zorgen.

  Mijn taak
  Samen met twee (sociaal) ondernemers heb ik, vanuit MensFrame, het idee bedacht om huishoudens te restylen. Dit idee hebben we omgezet in een experiment met zes huishoudens in Delft. Vanwege het positieve resultaat heeft MensFrame soortgelijke experimenten inmiddels ook opgezet in Leerdam en Westland. Ik heb vermogensfondsen met succes aangeschreven om de experimenten financieel te ondersteunen. In 2016 heeft MensFrame, onder de naam stichting ‘Kleine ingrepen, Mooie gevolgen,’ deze succesvolle aanpak de ruimte gegeven een eigen koers te varen.

  Win-win situatie
  De stichting heeft met de gemeente Westland een meerjarige subsidie afgesloten waarin 60 gezinnen een steuntje in de rug krijgen. Als initiatiefnemer ben ik blij met deze mooie opdracht.

  Succesfactoren
  De vraag van de gezinnen staat centraal. Een vlotte aanpak en zichtbaar resultaat. Gelijkwaardige verhoudingen waarin gezinnen meewerken naar vermogen, door gedragen support en een goedkope aanpak.

 • 3. Doorontwikkelen

  Situatie
  2SUR5 is een sociale onderneming waar de ontwikkelingen de afgelopen jaren in een stroomversnelling zijn gekomen. Ontwikkelingen zoals de oprichting van de 2SUR5Academy, de groei van het bedrijf en de komst van nieuwe medewerkers. Door deze ontwikkelingen wilden de eigenaren van 2SUR5 meer focus, zonder daarbij de bijzondere 2SUR5 feelings kwijt te raken.

  Mijn taak

  Twee jaar geleden kreeg ik de opdracht om een businessplan te schrijven. Het doel was om daarbij niet alleen de eigenaren maar ook alle medewerkers intensief te betrekken. Onlangs is een tweede businessplan geschreven, dit keer deden we dit met behulp van de methode OGSM, een businessplan op 1 A4.

  Win-win situatie
  Met behulp van de methode OGSM stelden we een gezamenlijk gedragen businessplan op. Wat we dit keer extra hebben gedaan, is de verantwoordelijken voor belangrijke onderwerpen, zelf ook een businessplan A4 op te laten stellen. Daarnaast hebben we gezamenlijk een aantal rode draden met succes geformuleerd en het interne, integraal werken nog verder vormgegeven.

  Succesfactoren

  • Verplaatsen in de situatie van de opdrachtgever;
  • Werken met de methode OGSM;
  • Heldere structuur aanbrengen en bijeenkomsten strak vormgeven, wel met ruimte voor humor en met aandacht voor de 2SUR5 feeling.

Kvk nr: 27 29 34 29
Algemene voorwaarden

Post ontvangen wij op onderstaand adres:

T.a.v. Mensframe
Verhoevenstraat 34
2291 RN Wateringen